S. Síthová: Modernizujeme didaktické pomôcky pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

Pracovné listy, zbierky úloh a cvičení, videá či zvukové nahrávky. To všetko je súčasťou nového balíka didaktických pomôcok Slovenčina INAK pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ich aktualizáciu iniciovalo ministerstvo školstva ako nevyhnutnú súčasť modernizácie národnostného školstva.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Nové podporné materiály a rozvojové aktivity sú určené pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom je zlepšenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

„Záleží nám na tom, aby aj deti a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským mali vytvorené moderné a podnetné prostredie na výučbu, a aby mali všetky deti bez výnimky v školách poskytnuté rovnaké možnosti na vytváranie úspešnej budúcnosti,“ popisuje dôvody vydania nových pomôcok Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie.

Didaktické prostriedky v podobe videí, pracovných listov, zbierok úloh a cvičení, zvukových nahrávok a ďalších materiálov boli vytvorené učiteľmi z praxe.

Právo na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity národnostných menšín začína v rodinách a domácnostiach, považujeme však za dôležité, aby plynule pokračovalo aj do školských lavíc a bolo súčasťou vzdelávania národnostných menšín,“ dodáva Síthová.

Materiály budú postupne zverejňované aj na webovej stránke https://viki.iedu.sk/landing.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky