S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie čaká výrazná podpora

Ministerstvo školstva zavádza komplexné riešenia v oblasti inklúzie. V zákone sa po prvýkrát objavuje definícia inklúzie, zavádzajú sa školské podporné tímy, definuje sa reforma poradní, rozširujú sa možnosti dokončenia základnej školy. Rezort tiež pripravil stratégiu na zníženie prepadávania a z Plánu obnovy vyčlenil prostriedky na doučovanie, reformu poradenského systému aj na debarierizáciu budov škôl.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Inkluzívne vzdelávanie, teda vzdelávanie žiakov s ohľadom na ich rôznorodé potreby, je po prvýkrát ukotvené v zákone. Z filozofie, kedy na škole izolovane pracuje jeden zamestnanec s jedným žiakom so špeciálnymi potrebami, sa prechádza na systém komplexných inkluzívnych tímov. Školské podporné tímy nie sú určené pre jedného žiaka, ale pracujú s každým žiakom na škole, ktorý to potrebuje. Zároveň fungujú ako prvá úroveň poradenského systému.

„Ak má žiak problémy, napríklad ADHD, dyslexiu či autizmus, rodič nebude musieť cestovať niekoľko kilometrov do poradne a čakať, kým sa jeho dieťa dostane na rad. Žiak dostane základnú pomoc a podporu priamo v škole u školského podporného tímu. Ten mu pomôže prekonať prekážky a ťažkosti, zvládnuť vzdelávací proces či uspieť v škole,“ približuje problematiku štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.

„To je takzvaná prvá úroveň poradenstva. Ak budú problémy pretrvávať, nasledujú ďalšie úrovne: školský špeciálny pedagóg, všeobecné centrum poradenstva a napokon špecializované centrum poradenstva. V ňom sa poskytuje vysokošpecializovaná činnosť ako komplexná diagnostika, rehabilitácia či terapia. Rodičia tak nájdu základnú pomoc priamo v škole a v prípade potreby budú postupovať ďalej,“ objasňuje Svetlana Síthová základné princípy zmien v poradenskom systéme. Vznikne tiež spoločný portál evidencie klientov, ktorý uľahčí výmenu informácií, vďaka čomu sa zavádza aj užšia spolupráca poradne so školou a podporným tímom.

Osobitnú pozornosť venuje rezort aj žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom v riziku. „Pripravili sme stratégiu na zníženie opakovania ročníka. Je to systém pravidiel, ktorými sa školy riadia, aby pomohli žiakom, ktorí zaostávajú. Zároveň prinášame podporné opatrenia, ktoré poskytujeme žiakom, aby nemuseli ročník opakovať a mohli v škole uspieť. Tým hlavným opatrením je doučovanie, na ktoré sme vyčlenili 3,75 milióna eur,“ uvádza Svetlana Síthová.

Ďalšími opatreniami sú preplatenie školských klubov detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, či vytvorenie pozícií pomocných vychovávateľov v materských školách, ktorí pracujú so žiakmi so zdravotným či iným znevýhodnením. V Pláne obnovy a v eurofondoch tiež ministerstvo vyčleňuje financie na debarierizáciu budov škôl, aby sa tak sprístupnili žiakom na invalidnom vozíku či žiakom s telesným znevýhodnením.

Ministerstvo školstva tiež prináša nové možnosti takzvaného „druhošancového vzdelávania“ a získania nižšieho stredného vzdelania. Tie sú určené pre tých, ktorým sa v minulosti nepodarilo dokončiť základnú školu a majú záujem to napraviť. Môžu tak urobiť tromi spôsobmi. Prvou možnosťou budú komisionálne skúšky, ktoré zadefinuje Štátny pedagogický ústav. Ďalšou bude požiadanie o externé testovanie. Treťou možnosťou bude druhošancové vzdelávanie, ktoré sa rozširuje. Okrem stredných škôl a bežných základných škôl ho budú môcť poskytovať aj špeciálne školy.

V zákone tiež ostáva možnosť prípravných ročníkov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V minulosti boli zrušené prípravné ročníky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich úlohu nahradila povinná predškolská dochádzka.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky