S. Síthová: Aplikačná pomôcka je prvým krokom na efektívne zvládnutie vzdelávania u žiakov ohrozených školským neúspechom

Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi ako aj rodičmi a samotnými žiakmi. Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka, ktorá vznikla pod taktovkou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Svetlany Síthovej. Jeho vznik a zavedenie do praxe podporuje aj odborná verejnosť.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, rezort školstva inicioval vznik komplexnej koncepcie na tri roky, ktorá systematickým postupom zníži opakovanie ročníka. „Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli,“ priblížila štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Nová stratégia zahŕňa postup pre školy, ale aj komplexné reformné ciele ministerstva. Rezort školstva zároveň plánuje tieto postupy vyhodnocovať, sledovať ich účinnosť a následne prispôsobovať tak, aby čo najviac žiakov v škole uspelo a osvojilo si potrebné vedomosti.

„Aplikačná pomôcka prostredníctvom odporúčaní ako aj príkladov vychádzajúcich z dobrej praxe poukazuje na možnosti školy a aktérov edukácie, ako nastaviť mechanizmy pomoci orientované na podporu žiackej úspešnosti. Reflektuje potrebu dlhodobejšieho časového horizontu, ako danú problematiku na škole efektívne uplatniť, s jasným vymedzením odporúčaní na jednotlivych úrovniach edukácie, ako aj podporných služieb realizovaných v škole,“ vysvetlila Asociácia školskej psychológie.

Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť je monitoring žiakov. Následne prostredníctvom rozhovoru so žiakom by mali identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania. „Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k štvrtému kroku,“ doplnila Síthová.

V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Rezort školstva zároveň s priamo riadenými organizáciami pripravuje podporné webináre, ktoré pomôžu s uplatňovaním nového postupu.

„Vytvorený manuál mapuje podrobne všetky kroky, ktoré by mali viesť k optimalizácii vzdelávacieho procesu u žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom z rôznych príčin. Zahŕňa v sebe participáciu nielen všetkých aktérov vzdelávania, ale aj spoluprácu odborníkov z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Za najdôležitejšie považujeme sociálne prostredie, z ktorého žiaci pochádzajú, jeho hlavný vplyv na motivačné faktory a postoje k vlastnému vzdelávaniu. Veríme, že navrhované postupy budú účinné a do budúcna vytvoria efektívny nástroj na predchádzanie neúspechu vo vzdelávaní. Vo výsledku bude úspech závisieť na individuálnom prístupe každého jedného zainteresovaného jednotlivca. Ako špeciálni pedagógovia vnímame pripravený materiál ako elimináciu problémov vo vzdelávaní, ich včasné podchytenie a následné riešenie,“ priblížila Bianka  Kubovičová, predsedníčka Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní SR.

Aplikačná pomôcka „Ako byť v škole úspešnejší,“ bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky