Rozvojové projekty

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo školstva) môže v priebehu roka prideliť účelovo viazané finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra na rozvojový projekt do výšky 10 000 eur v zmysle § 4d  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti  zriaďovateľa verejnej školy, verejnej materskej školy a verejného školského zariadenia, pričom výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu určuje ministerstvo vo výzve z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu.
 
Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zoznam oblastí rozvojových projektov, výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu vrátane  výšky pridelených finančných prostriedkov, zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle: http://www.minedu.sk/rozvojove-projekty-v-regionalnom-skolstve/.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku