Navigácia

Rozvojové projekty

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len "ministerstvo") môže v zmysle § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v priebehu roka prideliť účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky:

  1. ) 10 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení, alebo na rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,

  2. ) 30 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy alebo priamo ministerstvu.

Výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu určuje ministerstvo vo výzve z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu.

Zoznam oblastí rozvojových projektov; výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a zoznam škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu vrátane výšky pridelených finančných prostriedkov, zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

Podrobnejšie informácie k rozvojovým projektom nájdete na https://www.minedu.sk/85-sk/aktualne-temy/.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky