Rozvoj zručností a talentu mládeže boli ustrednými témami v Bruseli

  • Dátum: 21.11.2016
     Ministri členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli zhodli, že rozvoj relevantných zručností je základom pre plnohodnotný život v dnešnom rýchlo meniacom sa, konkurenčnom a multikultúrnom svete. 
     Nízka úroveň základných zručností, a digitálnej kompetencie môže ohroziť jednak uplatniteľnosť našich obyvateľov na trhu práce, ako aj ich aktívnu účasť v spoločnosti a sociálne začlenenie. Vzdelávanie a odborná príprava má podľa ministrov prispievať aj k podnecovaniu inovácií, podnikavosti a rozvoju talentu občanov. 
b17      Minister školstva Peter Plavčan, ktorý dnes predsedal Rade EÚ pre mládež a vzdelávanie, poukázal na nedávne tragické udalosti týkajúce sa radikalizácie v niektorých častiach Európy a zdôraznil naliehavú potrebu osobitne sa zamerať na občianske, demokratické a medzikultúrne kompetencie, a na kritické myslenie.
      "Je mi preto potešením, že na dnešnej Rade pod vedením slovenského predsedníctva sme prijali Uznesenie Rady o novom programe v oblasti zručností pre inkluzívnu a konkurencieschopnú Európu, ktoré reflektuje na spomínané výzvy v oblasti zručností, a okrem iného zdôrazňuje potrebu spolupráce a lepšieho prepojenia sveta vzdelávania a sveta práce, vrátane všetkých relevantných aktérov", uviedol Peter Plavčan. 
     V rámci strategickej iniciatívy „Nový program v oblasti zručností pre Európu“ Komisia navrhuje 10 opatrení, ktoré by mali prispieť k rozvoju zručností v rámci EÚ. Ministri dnes dosiahli politickú dohodu k jednému z nich (Cesty zvyšovania úrovne zručností – nové príležitosti pre dospelých ).  Program bude mať za cieľ poskytnúť nízkokvalifikovaným dospelým osobám príležitosti na skvalitnenie a rozšírenie súboru ich zručností, ktoré sú dôležité pre trh práce a ich aktívnu účasť v spoločnosti.
b13      Problematika násilnej radikalizácie, ktorá vedie k extrémizmu, a najmä spôsoby ako ju včas odhaliť a predchádzať jej už dlhšie patrí medzi politické priority vo viacerých členských štátoch, ako aj na európskej úrovni.
     Na základe návrhu slovenského predsedníctva, Rada prijala Závery o predchádzaní radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu. Zdôraznila význam podpory občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania. 
     Závery zdôrazňujú dôležitú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu. Taktiež sa však venujú bezpečnostným aspektom tohto javu a boju proti teroristickej propagande a nenávistným prejavom na internete. 
     "Verím, že efektívna spolupráca všetkých relevantných sektorov a aktérov, podpora inkluzívneho vzdelávania a rozvoj sociálnych a občianskych zručností a medzikultúrnych kompetencii má silný potenciál prispieť k prevencii týchto negatívnych javov a rozvoju spoločných európskych hodnôt. V neposlednom rade som potešený, že sme mali s kolegami možnosť vymeniť si skúsenosti a diskutovať na tému podpory a rozvoja talentu, ktorá je prierezovým mottom slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, športu, vedy a výskumu.", vyhlásil minister školstva Peter Plavčan. 

      Práve téma podpory a rozvoja potenciálu mladých ľudí dominovala dopoludňajšiemu zasadnutiu Rady v časti mládež. Na tomto zasadnutí ministri prijali Závery Rady o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí.
b5      S cieľom väčšej efektivity a dopadu práce s mládežou je potrebné, aby sa rozvíjala sama o sebe. Je nevyhnutné, aby politici zohľadňovali životný štýl mladých ľudí, ich záujmy a motivácie.
      "Pre zabránenie rastúcej priepasti medzi generáciami, pokiaľ ide o vzájomné porozumenie, by bolo vhodné, aby sme sledovali a zhromažďovali informácie o najnovších trendoch medzi mladými ľuďmi, ich životných podmienkach, prianiach, záujmoch, subkultúrach a ich názoroch na budúcnosť", uzavrel  Peter Plavčan. 
      Situácia mladých ľudí a ich budúcnosť bola diskutovaná na najvyššej úrovni počas Bratislavského neformálneho summitu premiérov a  hláv štátov v septembri 2016. Európska rada v decembri sa znovu bude venovať tejto otázke.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku