Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Zverejnenie vyhodnotenia predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania (ďalej len dotácia“) v zmysle § 6c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V prílohe č. 1 sa nachádza Štatút Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania (ďalej len „komisia“), ktorý je prílohou Príkazu ministra č. 26/2020, ktorým sa zriaďuje komisia. V prílohe č. 2 je zverejnená informácia o zložení komisie, v prílohe č. 3 -2020 a prílohe č. 4-2021 je Vyhodnotenie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku