„Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“.

20.02.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupný na webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/ a zároveň aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/operacny-program-vyskum-inovacie. Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“ je možné predkladať najneskôr do 10 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: veronika.tencerova@enviro.gov.sk, fax (02)60 20 16 76.


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku