Rozpis príspevku na LK na rok 2020

     Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo pridelí ako príspevkov na lyžiarske výcvikové kurzy na rok 2020 podľa zriaďovateľov a jednotlivých škôl.

     Príspevok sa poskytuje základným školám II. stupňa a stredným školám na základe § 4ab zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Suma príspevku sa určila vynásobením počtu žiakov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v metodike ministerstva na rok 2020 a chcú sa zúčastniť lyžiarskeho kurzu (škola ich nahlásila prostredníctvom RISu v septembri 2019) a príspevku 150 €/žiak.

     V prípade, že schválený počet žiakov je menší ako zriaďovateľ v tomto roku z vážneho dôvodu potrebuje, môže písomne požiadať ministerstvo prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja o zvýšenie príspevku. Žiadosť je potrebné zdôvodniť.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku