Rozpis príspevku na LK na rok 2019

     Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme  rozpis finančných prostriedkov príspevkov na lyžiarske výcvikové kurzy na rok 2019 podľa zriaďovateľov a jednotlivých škôl.

     Príspevok sa poskytuje základným školám II. stupňa a stredným školám na základe § 4ab zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
    
     Suma príspevku sa určila ako súčet počtu žiakov, ktorí sa chcú zúčastniť lyžiarskeho kurzu z RISu 2018 a zároveň spĺňajú podmienky stanovené v metodickom pokyne ministerstva na rok 2019 a príspevku  150 €/žiaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku