Rozpis príspevku na LK na rok 2018

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR (ďalej ministerstva)  bol zverejnený návrh príspevku  na LK v roku 2018 pre zriaďovateľov a jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov na jednotlivé školy bol urobený na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia LK v roku 2018  (údaje z Eduzberu  2017) a  prijatej metodiky ministerstva.

Príspevok na jedného žiaka bol stanovený na rok 2018 vo výške 150 €.

Formulár na zúčtovanie príspevku  na LK budú vypĺňať len školy, ktoré nevyčerpajú finančné prostriedky v plnej výške. V prípade, že škola nezrealizuje aktivitu a zúčtovanie finančných prostriedkov do 30. 6. 2018,  zriaďovateľ je povinný oznámiť  ministerstvu prostredníctvom OÚ odboru školstva v sídle  kraja, ktoré školy aktivitu zrealizujú v decembri 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku