Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2019 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2018.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 12.12.2018. Následne vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2019.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR týmto oznamuje, že finančné prostriedky vo výške 60 000,- EUR, ktoré boli podľa ods. 44 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 účelovo určené na úhradu nákladov spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach v roku 2019, sú od 19. 3. 2019 na základe žiadostí o prísľub refundácie prijatých od verejných vysokých škôl predbežne vyčerpané.

Verejné vysoké školy, ktoré nestihli podať žiadosť o prísľub refundácie, však môžu podávať žiadosti o refundáciu spolu s vyúčtovaním nákladov spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach v roku 2019 v zmysle platných pravidiel.

V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov po vyúčtovaní žiadostí o prísľub refundácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR posúdi prijaté žiadosti o refundáciu vrátane ich vyúčtovaní a rozdelí zostatok voľných finančných prostriedkov medzi jednotlivé verejné vysoké školy podľa dátumu prijatia ich žiadostí a v súlade s platnými pravidlami.Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky