Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021.

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako N - nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. 

Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise (od týchto projektov sa na konci riešenia požaduje aj podanie záverečnej správy).

V prípade vedúceho projektu, ktorého predchádzajúci skončený projekt (s predloženou záverečnou správou do 31. 3. 2021) bude v nasledujúcom období hodnotený v kategórii nesplnil ciele, MŠVVaŠ SR v zmysle pravidiel VEGA zastaví poskytovanie dotácie na riešenie jeho nového projektu a vyradí ho z evidencie financovaných/riešených projektov VEGA.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku