Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2020

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2020.
Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. 
Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise (od týchto projektov sa na konci riešenia požaduje aj podanie záverečnej správy).


Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2020

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. Vo zverejnených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, za každú komisiu sú uvedené v samostatnom hárku (projekty zo SAV sú označené sivým pozadím). Nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2020.

Súčasne sa zverejňujú aj projekty, ktoré boli v súlade s pravidlami VEGA vyradené ešte pred hodnotiacim procesom v 1. kole výberu (ZV1), a aj tie, ktoré sa po hodnotení nedostali do skupiny vybraných projektov, t. j. nedosiahli komisiou stanovenú hranicu bodov (ZV2).

Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, pričom externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie príslušnou komisiou. Každá komisia VEGA posudzovala projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie. 

Informácie o hodnotení žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2020 sú pre všetkých vedúcich projektov dostupné v on-line systéme e-VEGA, kde je k dispozícii slovné stanovisko komisie (v mnohých prípadoch v sebe obsahuje aj závery posudzovateľov externých oponentských posudkov) a výsledné bodové hodnotenie daného projektu.

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od úspešnosti v rebríčku bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od celkového počtu prijatých žiadostí, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty VEGA v roku 2020, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov v rezorte školstva.

Projekty z verejných vysokých škôl, ktorým nebude pridelená dotácia/finančný príspevok, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky