Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2019

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2019.
Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. 
 

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2019

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2019. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, pričom externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie príslušnou komisiou. Každá komisia VEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie. 

Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je k dispozícii slovné stanovisko komisie a výsledné bodové hodnotenie daného projektu.

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2019, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku