Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2013

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na verejných vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2013.
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je pridelená dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2013

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA


Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2013. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, podľa ktorých oponentské posudky slúžia ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Komisia VEGA hodnotí projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie. 

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2013, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku