Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2010

Po schválení metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a objemu finančných prostriedkov alokovaných na úlohy základného výskumu na verejných vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA.
Projekty, ktorým nebude pridelená dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Rozpis dotácií MŠ SR na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2010

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2010. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, podľa ktorých oponentské posudky slúžia ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie závisí od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty VEGA v roku 2010, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku