Rozhovor s Lenkou Kožárovou, učiteľkou programu Teach for Slovakia a stážistkou na MŠVVaŠ SR

  • Dátum: 29.07.2016
Ako pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia? Absolventi a účastníci medzinárodného programu Teach for Slovakia (TFS) boli na krátkej stáži v kancelárii ministra a štátneho tajomníka. Mladí nadšenci sa zaviazali dva roky učiť na základných školách v najťažších podmienkach. Rozprávali sme sa s nimi o ich skúsenostiach i o tom, čo by mohlo zlepšiť ťažkú misiu učiteľa pôsobiaceho v náročnom prostredí.

Lenka Kožárová - absolventka politológie vstúpila do program Teach for Slovakia v roku 2015 a má za sebou prvý rok na základnej škole v obci Ždaňa (okr. Košice okolie).
 
     Na základe Vašich skúsenosti z práce TFS nám skúste povedať, aké máte skúsenosti s prácou s rómskymi deťmi?
-
 Ľudia na Slovensku majú často predsudky voči práci, ktorú robíme. Rómske deti sa ničím nelíšia od tých majoritných, sú inteligentné, hravé a zvedavé. Samozrejme, tak ako v každej škole, aj v tej našej, sa nájdu deti, ktoré poslúchajú menej alebo sa horšie učia. Rómske deti na školách, špeciálne tie, ktoré pochádzajú z vylúčených komunít, potrebujú viac podpory a pozornosti. Bohužiaľ, slovenský systém nie je voči týmto deťom pozitívne nastavený a na školách poznáme len málo efektívne formy, ako tieto deti podporiť.
Chýba nám zbieranie dobrých príkladov z praxe a ich verejná prezentácia - z mojich skúseností sa naozaj veľa učiteľov snaží pomôcť deťom z vylúčených komunít, často však nevedia ako. Chýba im inšpirácia a návody, ako na to. Takéto zdieľanie dobrej praxe by mohlo byť súčasťou ďalšieho vzdelávania pedagógov - tak aby im bol LK3poskytnutý priestor. Často sa stáva, že učitelia v týchto oblastiach sú extrémne vyťažení, nemajú čas a postupom už ani motiváciu niečo meniť. Chýba im akákoľvek podpora v ich ťažkej situácii.
 
     Na čom ste pracovali počas Vašej stáže na ministerstve?
- Počas dvoch týždňov v kancelárii štátneho tajomníka som sa snažila spolu so svojimi kolegami zozbierať príklady toho, čo sa nám na školách najlepšie osvedčilo v práci práve so žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Vznikol z toho dokument, v ktorom niekoľko učiteľov TFS veľmi spontánne vyjadrilo potrebu vyššej podpory nielen detí, ale aj kolegov, ktorí pracujú často vo veľmi náročných podmienkach. (Pozn. redakcie: Spomínaný dokument je pripojený ako príloha pod článkom.)
 
     Aké sú teda Vaše odporúčania?
- Rozprávali sme sa napríklad o testovaní žiakov na základných školách. Školy s vysokým percentom detí zo SZP nebudú tak ľahko dosahovať výsledky v matematike a slovenskom jazyku ako iné školy. Testovanie žiakov by malo byť  za účelom merania ich kompetencií, a nie za účelom ich porovnávania alebo porovnávania škôl navzájom - neexistujú štandardizované testy, ktoré by poskytli dáta pre ministerstvo alebo verejnosti, aký reálny pokrok dokážu deti z MRK urobiť. Často opakujú ročníky, pri tom sa neberie ohľad na ich reálne schopnosti alebo preukázateľný pokrok v štúdiu, ale len na schopnosti, ktoré by mali byť porovnateľné s majoritnou časťou populácie. To samozrejme vedie k frustrácii týchto žiakov a k znižovaniu motivácie chodiť do školy alebo v nej dosahovať výsledky. Žiaci ani učitelia nevidia výsledky svojej práce a pokrok, ktorý by ich mohol motivovať.
 
     Ako by bolo možné v súčasných podmienkach tieto deti viac podporiť?
- V našej škole je cítiť veľké sociálne rozdiely. Nie sme škola, kde chodia len rómske deti. V jednej triede sedia deti, ktoré sú dobre finančne zabezpečené aj deti, ktoré žijú na pokraji chudoby. V tomto prostredí mi veľmi pomohlo, že sme si stanovili tri charakterové vlastnosti (tímová práca, vytrvalosť a sebakontrola), na ktoré sme sa celý rok sústredili. Prostredníctvom nich si začali deti viac uvedomovať svoje správanie, uvedomili si, že si musia pomáhať a aj to, že keď spolupracujú, tak sa všetkým darí lepšie. LK2Silnejšie deti začali pomáhať slabším a konflikty v triede postupne ustali. Pre deti, ktoré doma nemajú podporujúce prostredie, je takáto forma spolupráce veľmi dôležitá. Táto forma učenia sa nazýva učenie charakteru a pomáha v deťoch rozvíjať kľúčové vlastnosti, ktoré im neskôr pomôžu pri učení. Je veľmi dôležité, aby to učitelia robili cielene a vedome.

     Čo si odnášate zo stáže na ministerstve do ďalšieho roka učenia?
- Táto stáž mi pomohla lepšie pochopiť niektoré procesy, ako aj to, ako vznikajú jednotlivé stratégie. Určite mi to pomohlo dostať sa viac do hĺbky problematiky vzdelávania detí z marginalizovaných skupín a dúfam, že v tejto téme budem pokračovať aj po skončení môjho pôsobenia v TFS. Dostala som veľký priestor na to, aby som prispela svojou individuálnou prácou a doniesla sem kúsok skúseností, ktoré som doteraz nazbierala. Za to som kancelárii štátneho tajomníka Petra Krajňáka veľmi vďačná. Dúfam, že táto práca prinesie úžitok obom stranám.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku