Rozhovor s Alexandrom Jakubčom, absolventom programu Teach for Slovakia a stážistom na MŠVVaŠ SR

  • Dátum: 27.07.2016
     Ako pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia? Absolventi medzinárodného programu Teach for Slovakia (TFS) boli na krátkej stáži v kancelárii ministra a štátneho tajomníka. Mladí nadšenci dva roky učili na základných školách v najťažších podmienkach. Rozprávali sme sa s nimi o ich skúsenostiach  i o tom, čo by mohlo zlepšiť ťažkú misiu učiteľa, pôsobiaceho v náročnom prostredí.

Alexander Jakubčo - absolvent pedagogickej fakulty, 2 roky učil v Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Potom sa prihlásil do programu TFS a po absolvovaní intenzívneho školenia nastúpil ako učiteľ TFS na ZŠ v Stráňach pod Tatrami, do ktorej chodia  deti z rómskych osád.
 
     Program Teach for Slovakia (TFS) veľmi chválite. Oceňujete najmä pomoc TFS mentorky v oblasti pedagogiky.
- TFS má veľmi prepracovaný systém práce s účastníkmi TFS. Začalo to intenzívnym šesťtýždňovým "basecampom" (základným školením), kde nás medzinárodný tím mentorov učil, ako učiť. Vychádzali zo svojich skúsenosti, ktoré nazbierali zo sveta, kde učili vo veľmi komplikovanom prostredí. Počas "basecampu" sme tri týždne učili na letnej škole. Na každej hodine bol aj mentor, ktorý nám hneď dával spätnú väzbu na našu prácu na hodine. Počas prvého roka, keď som slúžil v Stráňach pod Tatrami moja mentorka chodila pravidelne cca každé tri týždne na hodiny a merala moje pokroky s deťmi. Spravidla bola v škole celý deň. Na základe jej cennej spätnej väzby som sa zlepšil v mnohých oblastiach. Spomeniem kultúra úspechu triedy, manažment správania triedy, dosahovanie ambicióznych cieľov pre triedu.

aj3     Pomohli by takéto poznatky z TFS učiteľom aj na iných, „bežných“ školách?
- Určite áno, pretože mentor je dobrý pre profesionálny rast učiteľa. V bežných školách dostáva učiteľ spätnú väzbu na svoju prácu možno dvakrát do roka od vedenia školy a to nie je podľa môjho názoru optimálne. Domnievam sa, že na to, aby učiteľ rástol po odbornej stránke, by mal mať okrem absolvovania odborného vzdelávania aj pohľad vyškoleného človeka na jeho prácu na hodine. Záleží však aj od učiteľov. Nie každý chce vyjsť zo zóny svojho osobného komfortu a nemusí to byť príjemné mať cca raz za mesiac na celý deň v triede mentora. Je to na diskusiu.

     Učili ste na ZŠ v Stráňach pod Tatrami, do ktorej chodia len deti z rómskej osady. Aké učebné plány ste používali pri vyučovaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia?
- Vychádzal som zo všeobecných plánov. Pridal som k nim však na hodinách svoju lásku a vášeň pre pedagogiku.
 
     Ako ste komunikovali s rodičmi ?
- Moje prvé rodičovské združenie nedopadlo podľa mojich predstáv. Štandardne som oznámil rodičom, že sa bude konať RZ. Takmer nikto však neprišiel. Tak som rodičovské združenie spravil v osade. Prišiel som tam autom, zapol som pesničky s rómskou tématikou a začali sa diať krásne veci. Postupne začali prichádzať rodičia. Mal som takmer stopercentnú účasť. Táto skúsenosť ma povzbudila k tomu, aby som riešil komunikáciu s rodičmi formou mojich návštev u nich doma. Ak som potreboval vyriešiť niečo akútne v triede (napr. žiaka veľmi bolelo brucho), tak som požiadal rómsku hliadku, aby išli po rodiča do osady.

     V čom vidíte najväčší rozdiel pri učení detí v bežnej škole a v škole, ktorú navštevujú deti zo sociálne  znevýhodneného prostredia ?
- Mnoho detí z prostredia, v ktorom som pôsobil, nemá doma vytvorené adekvátne podmienky na vzdelávanie. Nemajú vo svojich príbytkoch svoje súkromie, ticho a pokoj, ktorý potrebujú na prípravu. Dalo by sa povedať, že čo sa nenaučia v škole, doma len ťažko dobehnú. Aj keď musím povedať, že som mal v triede aj deti, ktoré mali doma aj5štandardné podmienka na svoj akademický a hodnotový rast. Niektoré deti, ktoré nastupujú do nultého ročníka, nevedia takmer žiadne slová. Učitelia s nimi musia často komunikovať posunkovou rečou. Už pri nástupe do školy je väčšina z nich na úplne inej štartovacej čiare ako majoritná časť populácie. Deti z tohto prostredia majú veľmi malú slovnú zásobu a pri písaní, resp. hovorení používajú dookola tie isté slová. Preto som deťom takmer každý deň čítal rozprávky, dával im úlohy na čítanie s porozumením a povzbudzoval ich k tomu, aby čo najviac hovorili a rozmýšľali v slovenčine.
 
      Spomínali ste, že deti často chodili bosé a hladné napriek tomu, že rodičia im mohli kúpiť za 10 centov výdatnú desiatu, ktorú zabezpečovala škola.  Niektorým ste darovali topánky, školské tašky, no na druhý deň prišli bez nich. Hladné a nedostatočne oblečené dieťa sa nemôže ani sústrediť na vyučovanie. Ako by sa to podľa Vás dalo riešiť?
- Prvé dni som bol tichým pozorovateľom okolia, z ktorého moje deti prichádzajú. Je to veľmi deštruktívne prostredie. Mal som v triede dve deti, ktoré nemali vlastnú školskú tašku. Podarilo sa mi ju zaobstarať. Po pár dňoch začali chodiť bez tašky a nevedeli mi vysvetliť, čo sa s ňou stalo. Skúšal som to druhýkrát a dopadlo to rovnako. My si ani nevieme predstaviť, v akom prostredí vyrastajú. Nie je to len ekonomická chudoba, ale aj chudoba vzťahov, kde vám aj tú najmenšiu šancu na štandardný život zoberú vaši vlastní rodiča, pretože Vám nedoprajú detstvo. Celé moje pôsobenie v Stráňach pod Tatrami sa týkalo ľudskej dôstojnosti detí. Je to o nádeji, ktorú veľký svet nevie dať. Robil som všetko preto, aby v sebe objavili dary, pomocou ktorých môžu slúžiť spoločnosti, kde žijú. Domnievam sa, že o všetkých veciach, ktoré som zažil, vedia už dlhé roky ľudia, ktorí sú kompetentní komplexne to riešiť. Existuje mnoho stratégií, ktoré sú napísané a prerokované. aj2Azda by pomohlo, keby namiesto zamestnania svojich rúk a chrbta zamestnali kompetentní svoje srdcia.
 
      Nastúpili ste na krátku stáž na MŠVVaŠ SR do kancelárie ministra. Pomôže Vám táto skúsenosť vo Vašej ďalšej práci?
- Je mi veľmi sympatické, že som dostal pozvanie od pána ministra školstva, aby som svoj skúsenosti priniesol za rokovací stôl. Som na bezplatnej stáži v kancelárii ministra školstva na komunikačnom oddelení. Stretol som tu  ľudí, ktorí majú bohaté medzinárodné skúsenosti z mediálnej brandže. Mal som možnosť zúčastniť sa na porade s vedením ministerstva školstva. Zbieram skúsenosti, ktoré mi vytvárajú obraz o celkovom systéme vzdelávania na Slovensku.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku