Navigácia
Skočiť na obsah

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola alebo odborné učilište spolu s vysvedčením o absolventskej skúške, vysvedčením o záverečnej skúške alebo vysvedčením o záverečnej pomaturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach absolventská skúška, záverečná skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem častí absolventskej skúšky podľa bodu 4 a 5.
 4. Komplexná teoreticko-praktická skúška z príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole sa nevykonáva administratívne.
 5. Riaditeľ strednej školy oznámi termín odovzdania a formu absolventskej písomnej práce najmenej 14 dní vopred. Obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva.
 6. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a pomaturitnej záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
  4. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky sa nevzťahuje na absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia na konzervatóriu, ktoré sa vykonali do 16. marca 2020 (termín mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách).
  5. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
  6. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej pomaturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
  7. Po schválení stredná škola sprístupní výsledok administratívneho hodnotenia žiakovi. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 3 pracovných dní vyjadriť svoj nesúhlas s výslednou známkou a písomne požiadať o vykonanie absolventskej skúšky, záverečnej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky. Do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti sa príslušná skúška vykoná prezenčne alebo dištančne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
 7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k absolventskej skúške, záverečnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške.
 8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do skúšobnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v skúšobnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním absolventskej skúšky.
 9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, členov školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku a členov predmetovej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku do 7. mája 2020.
 10. Okresné úrady v sídle kraja
  1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy a odborné učilištia v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku a záverečnú skúšku, do 7. mája 2020 na základe ich súhlasu.
  2. Predseda školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku do 7. mája 2020.
 11. Absolventská skúška sa koná v termíne od 25. mája do 19. júna 2020 v častiach, ktoré neboli administratívne hodnotené.
  1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas absolventskej skúšky použiť.
  2. Absolventská skúška je neverejná a môže sa konať aj dištančne.
  3. Absolventská skúška sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
  4. Žiak vykoná absolventskú skúšku zo všetkých častí spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
 12. Záverečná skúška sa vykonáva administratívne.
 13. Záverečná pomaturitná skúška sa vykonáva administratívne.
 14. Celkové zhodnotenie manuálnych zručností žiaka v praktickej škole sa vykoná bez prítomnosti žiaka na základe doteraz dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov. Záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať, vydá praktická škola najneskôr do 30. júna 2020.
 15. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
 16. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Absolventská skúška, záverečná skúška a záverečná pomaturitná skúška musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2) .
 17. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov, ktorí majú konať absolventskú skúšku, záverečnú skúšku alebo záverečnú pomaturitnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky