Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 28. apríla 2020. V bode 5.2 sa okrem iného stanovujú nové termíny prijímacích skúšok na ZUŠ na školský rok 2020/2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku