Navigácia

Rozhodnutie ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

2. Rozhodnutie č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa mení takto:


Bod 3 sa vypúšťa.
Doterajšie body 4 až 10 sa označujú ako body 3 až 9.

Odôvodnenie:
V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky