Navigácia

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 28. februára 2022

 1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

 1. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne) alebo školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.

 

 1. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä
  1. výlety a exkurzie,
  2. športové výcviky a školské športové súťaže,
  3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  4. kurzy na ochranu života a zdravia,
  5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
  6. saunovanie,
  7. dni otvorených dverí,

 

možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

 

 1. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.

 

 1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

 

 1. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

 

 1. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

 

 1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 
 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
 2. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 3. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

 1. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona  vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnením.

 

 1. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

 

 1. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 v škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
 1. každý pondelok a
 2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

 

 1. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.

 

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v školskom roku 2021/2022 prebiehať  školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v prevádzke školské zariadenia, vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Pri určení termínu sa vychádza z ukončenia jarných prázdnin v školskom roku 2021/2022. Vzhľadom na to, že jarné prázdniny sú v troch rôznych termínoch pre jednotlivé kraje, určujúcim bol koniec jarných prázdnin v prvom z týchto troch termínov. Začiatok školského vyučovania v tomto prípade je 28. február 2022.  

V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Týmto rozhodnutím sa zároveň umožňuje naďalej uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona, napríklad mobility v rámci programu Erasmus+ v nadväznosti na usmernenie pre KA1 Výzva 2021 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré upravuje zodpovednosť za prípadné vzniknuté náklady v prípade ochorenia účastníka na COVID-19 a náklady spojené s testovaním účastníkov na COVID-19 a karanténou účastníkov.

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

 

Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  

V nadväznosti na obnovenie prevádzky centier poradenstva a prevencie nielen v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,  sa súčasne zabezpečuje zníženie počtu osôb v centrách poradenstva a prevencie v súvislosti s vykonaním správy z diagnostického vyšetrenia na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona. Vzhľadom na to, že  zvýšená prítomnosť uchádzačov a ich zákonných zástupcov v zariadeniach poradenstva a prevencie môže mať negatívny vplyv na pandemickú situáciu, čo by následne mohlo mať negatívny vplyv aj na poskytovanie odborných činností v zariadení poradenstva a prevencie, vymedzuje sa skupina uchádzačov s konkrétnym druhom špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, pri ktorých prítomnosť v zariadení poradenstva a prevencie na účely diagnostického vyšetrenia vo vzťahu k prijímaciemu konaniu nie je potrebná. Pre školský rok 2022/2023 sa tak na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole táto správa nebude vyžadovať od všetkých uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ide napríklad o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov s nadaním, ale sa bude vyžadovať len od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky