Navigácia

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  rozhoduje takto:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 sa s účinnosťou od 19. januára 2022 mení takto:

V časti B body 4 a 5 znejú:

„4. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä 

  1. výlety a exkurzie,
  2. športové výcviky a školské športové súťaže,
  3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  4. kurzy na ochranu života a zdravia,
  5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
  6. saunovanie,
  7. dni otvorených dverí,

možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

5. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa  školského zákona.“.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a uskutočňovanie školského vyučovania v školách od 10. januára 2022, sa umožňuje uskutočňovať školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Týmto rozhodnutím sa zároveň umožňuje uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona, napríklad mobility v rámci programu Erasmus+ v nadväznosti na usmernenie pre KA1 Výzva 2021 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré upravuje zodpovednosť za prípadné vzniknuté náklady v prípade ochorenia účastníka na COVID-19 a náklady spojené s testovaním účastníkov na COVID-19 a karanténou účastníkov.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky