Navigácia

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
    a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
        I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
        II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
    b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
        I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
        II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
    c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

3. Ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie v školách pre žiakov podľa bodu 1 a doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ a „Spolu úspešnejší“ sa môže uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov.

4. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí sú žiakmi podľa bodu 1 písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.
Rozhodnutie č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na aktuálne platné uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2021, ktorým bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uložené vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky