Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 11. apríla 2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. apríla 2023 sa rozhodnutie č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022 mení takto:

1. Bod 2 sa vypúšťa

Doterajšie body 3 až 8 sa označujú ako body 2 až 7

2. V bode 4 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.

Rozhodnutie č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:

V súvislosti so zlepšujúcou sa epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 dochádza k zmene vo vzťahu k rozhodnutiu č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022.

Ruší sa obmedzenie pri prevádzkach zariadení školského stravovania, uvedené obmedzenie stratilo svoje opodstatnenie, keďže v súčasnosti, nie sú žiadne obmedzenia pre zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky