Navigácia

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 28. mája 2021.

2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24. mája 2021.

4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k záverečnej skúške, absolventskej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške.

5. V školskom roku 2020/2021 sa v stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach záverečná skúška, absolventská skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem
   5.1. komplexnej teoreticko-praktickej skúšky z príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole,
   5.2. absolventskej písomnej práce, ktorej formu a termín odovzdania určí riaditeľ strednej školy 14 dní vopred; obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva.

6. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
   6.1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
   6.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
   6.3. Riaditeľ strednej školy určí do 17. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
   6.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej skúšky a záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 3. júna 2021. (viď. príloha č. 1).
   6.5. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej pomaturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 3. júna 2021 (viď. príloha č. 1).
   6.6. Výsledné známky sprístupní stredná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021.
   6.7. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky postupom podľa bodu 7.
   6.8. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých príslušných častí záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky výlučne „absolvoval“, vykoná záverečnú skúšku, absolventskú skúšku alebo záverečnú pomaturitnú skúšku postupom podľa bodu 7.

7. Záverečná skúška, absolventská skúška a záverečná pomaturitná skúška sa koná v termíne od 14. júna 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:
   7.1 Záverečná skúška, absolventská skúška, záverečná pomaturitná skúška žiaka strednej školy sa vykonajú počas nevyhnutného počtu dní.
   7.2 Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky najneskôr 5 dní pred jej konaním.
   7.3 Záverečná skúška, absolventská skúška a záverečná pomaturitná skúška je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky ustanovená vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
   7.4 Záverečná skúška, absolventská skúška a záverečná pomaturitná skúška sa vykonáva dištančne, ak sú členovia skúšobnej komisie alebo predmetovej maturitnej komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
   7.5 Praktická časť záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so súhlasom predsedu skúšobnej komisie najmenej pred dvomi členmi skúšobnej komisie.
   7.6 Riaditeľ strednej školy schváli do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie v škole obsah a podmienky vykonania záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky; ak ide o žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, po prerokovaní s príslušným zamestnávateľom.
   7.7 Predseda skúšobnej komisie témy jednotlivých častí záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky a predseda predmetovej maturitnej komisie maturitné zadania a témy záverečnej pomaturitnej skúšky nepodpisuje.
   7.8 K obsahu záverečnej skúšky a absolventskej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nevyjadruje.

8. Riaditeľ strednej školy do 28. mája 2021 vymenuje členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, členov školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku a členov predmetovej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku.

9. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov do skúšobnej komisie na kontrolu aritmetického priemeru a výslednej známky v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej a záverečnej skúšky.

10. V skúšobnej komisii záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, môže byť účasť skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje, nahradená písomným posudkom žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

11. Okresné úrady v sídle kraja
   11.1 vymenujú pre stredné školy a odborné učilištia v ich územnej pôsobnosti do 15. apríla 2021 predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a absolventskú skúšku a predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku,
   11.2 písomne informujú do 30. apríla 2021 stavovské organizácie a profesijné organizácie o počte skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a absolventskú skúšku a o mieste a dátume konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.

12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy, elektronicky v naskenovanej podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

13. Celkové zhodnotenie manuálnych zručností žiaka v praktickej škole sa vykoná bez prítomnosti žiaka na základe dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov.

14. Stredná škola vydá vysvedčenie posledného ročníka spolu s vysvedčením o záverečnej skúške, vysvedčením o absolventskej skúške, absolventským diplomom, vysvedčením o záverečnej pomaturitnej skúške (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku ) do 30. júna 2021.

15. Záverečné vysvedčenie pre žiakov praktickej školy s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať, vydá praktická škola najneskôr do 30. júna 2021.

16. Záverečná skúška, absolventská skúška a záverečná pomaturitná skúška, ak sa konajú prezenčne, prebiehajú v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

17. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne v školskom roku
2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné stanoviť termíny a podmienky pre konanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne v školskom roku 2020/2021 v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky