Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky nasledovne:

A.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa dopĺňa takto:
1. V bode 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky“.
2. Rozhodnutie sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
  • „11. Opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravná skúška externej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021. Tieto termíny sú určené len pre žiakov, ktorí sa na opravnú skúšku písomnej formy internej časti alebo na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky prihlásili do 30. septembra 2020.“.Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.
B.
1. Stredná škola vydá maturitné vysvedčenie do 5 dní od konania poslednej časti opravnej maturitnej skúšky, ak žiak úspešne vykonal opravnú maturitnú skúšku.

2. Okresné úrady v sídle kraja
      2.1 vymenujú pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 23. marca 2021 predsedov školských maturitných komisií pre opravné maturitné skúšky a predsedov predmetových maturitných komisií pre opravné maturitné skúšky,
     2.2 určia pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 25. marca 2021 miesto konania opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky. Miesta konania určené okresnými úradmi v sídle kraja zverejní do 26. marca 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle.

3. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka o opravných maturitných skúškach sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

4. Opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravná skúška externej časti maturitnej skúšky prebiehajú v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti bližšie podmienky konania oznámi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle do 6. apríla 2021.

5. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny a organizácia opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné v riadnom skúšobnom období školského roka 2020/2021 určiť podmienky pre konanie príslušných častí a foriem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky