Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

     Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky.
     
Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
     Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Informácia v maďarskom jazyku - Információ magyarul

 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)
 • Rozhodnutie ministra 2. 11. 2020
 • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ (27. 10. 2020) - platné do 1. 11. 2020
 • Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 27. 10. 2020)
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (23. 10. 2020)
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12. 10. 2020)
 • Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP september-december 2020 (01. 10. 2020)
 • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
 • Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas pandémie (29. 9. 2020)
 • Oznam – rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020)
 • Rozhodnutie ministra - semafor ( 31. 8. 2020)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl – doplnenie
 • Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy
 • Usmernenie pre praktické školy a ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením k vysvedčeniam pre školský rok 2019/2020 (23. 6. 2020)
 • Rozhodnutie ministra – materské školy, základné školy, stredné školy a školské zariadenia (k 22. 6. 2020)
 • Usmernenie pre základné školy a ZUŠ k vysvedčeniam pre školský rok 2019/2020 (aktualizované 22. 6. 2020)
 • Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)
 • Letné školy 2019/2020 (11. júna 2020)
 • Rozhodnutie ministra - materské školy, základné školy, centrá voľného času a základné umelecké školy (aktualizované znenie k 15. 6. 2020)
 • Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov (5. 6. 2020)
 • Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení (29. 5. 2020)
 • Oznam – meranie telesnej teploty a GDPR (1. 6. 2020)
 • Rozhodnutie a usmernenie – zariadenia školského stravovania (29. 5. 2020)
 • Rozhodnutia a usmernenie - prijímacie konanie na osemročné vzdelávanie, jazykové skúšky, ukončovanie výchovy a vzdelávania, skúšky odbornej spôsobilosti a komisionálne skúšky
 • Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)
 • Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (aktualizované 29. 5. 2020)
 • Rozhodnutie ministra pre zariadenia školského stravovania (19. 5. 2020)
 • Usmernenie pre zariadenia školského stravovania (19. 5. 2020)
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (aktualizované 22. 5. 2020)
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (6. 5. 2020)
 • « 1 2 3 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku