Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

     Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky.
     
Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
     Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Informácia v maďarskom jazyku - Információ magyarul

 • Rozhodnutia a usmernenie - prijímacie konanie na osemročné vzdelávanie, jazykové skúšky, ukončovanie výchovy a vzdelávania, skúšky odbornej spôsobilosti a komisionálne skúšky
 • Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)
 • Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (aktualizované znenie 28. 5. 2020)
 • Rozhodnutie ministra pre zariadenia školského stravovania (19. 5. 2020)
 • Usmernenie pre zariadenia školského stravovania (19. 5. 2020)
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (aktualizované 22. 5. 2020)
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (6. 5. 2020)
 • Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy (6. 5. 2020)
 • Usmernenie k príspevku na školu v prírode (6. 5. 2020)
 • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (29. 4. 2020)
 • Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (28. 4. 2020)
 • Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)
 • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)
 • Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)
 • Usmernenie pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií (16. 4. 2020)
 • Usmernenie k zamestnanosti v regionálnom školstve po prijatých zmenách v Zákonníku práce (od 4. 4. 2020)
 • Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020 - Aktualizované
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 - Aktualizované
 • Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020
 • Usmernenie z 24. marca 2020 pre oblasť športu
 • Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020
 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020
 • Usmernenie z 11. marca 2020
 • Usmernenie z 9. marca 2020
 • Usmernenie z 2. marca 2020
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku