Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

     Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky.
     
Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
     Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Informácia v maďarskom jazyku - Információ magyarul

 • Usmernenie pre vstup cudzích osôb do priestorov materskej školy
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021
 • Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 8. 11. 2021)
 • Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 18. októbra 2021
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. 9. 2021
 • Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 6. 7. 2021
 • Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin
 • Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021 z 3. 6. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
 • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 z 26. 5. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 26. 5. 2021
 • Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022)
 • Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021
 • Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 7. 5. 2021 do 16. 5. 2021
 • Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s účinnosťou od 7. mája 2021
 • Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021
 • Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl
 • Metodické usmernenie k návratu do škôl (19. 4. 2021)
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021
 • Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo SŠHR SR pre MŠ, ZŠ, SŠ vrátane ŠPŠ (9. 4. 2021)
 • Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021
 • Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021
 • Zmena rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021
 • Zmena rozhodnutia ministra z 2. 3. 2021
 • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021
 • 1 2 3 4 »

  Súbory na stiahnutie

  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku