Rokovanie vlády o návrhu stratégie finančného vzdelávania a správe o stave VŠ

02.07.2008

     Vládny kabinet na svojom dnešnom zasadnutí schválil Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. Dokument na rokovanie predložil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
    
Stratégia vychádza z koncepcie ochrany spotrebiteľa a pripravovaného zákona o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu. Zámerom je definovať štandard finančnej gramotnosti pre jednotlivé skupiny v súlade s dosiahnutým vzdelaním. Stratégia stanovuje základné úlohy - zapracovať štandard finančnej gramotnosti do všetkých Štátnych vzdelávacích programov a prijať inštitucionálny rámec pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

     Vláda zobrala na vedomie Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2007. Materiál hodnotiaci medziročný vývoj verejných a súkromných vysokých škôl v oblastiach vzdelávania, vedy a techniky či sociálnej podpory študentov vypracováva MŠ SR každoročne. Správa napr. uvádza, že v roku 2007 bol opäť prekonaný maximálny počet študentov vysokých škôl, ktorý dosiahol hodnotu 220 059, čo predstavuje medziročný nárast o 5 %.

Bratislava 2. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku