Navigácia

Rok 2022

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2022 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám, praktickým školám a odborným učilištiam príspevok na edukačné publikácie.

Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy zaobstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov – tieto školy nakupujú edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO).

Konkrétna výška príspevku na edukačné publikácie zo ŠR, ktorá bude škole poskytnutá, je zverejnená v Excel dokumente nižšie na tejto webovej stránke.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z Príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke alebo na webovej stránke https://edicnyportal.iedu.sk/Documents.

Zoznam EP na príspevok zo ŠR bude aktualizovaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná doložka. Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a zverejnený na webových stránkach najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 03.12.2022 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

Viac informácií nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke - Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky