Rok 2019: Vzťah medzi využívaním informačných technológii vo vzdelávacom procese a schopnosťami pedagogických zamestnancov riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí - podrobnosti

Rok 2019: Vzťah medzi využívaním informačných technológii vo vzdelávacom procese a schopnosťami pedagogických zamestnancov riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí.

Projekt MŠVVaŠ bol odporúčaný  Direktorátom OECD pre vzdelávanie a zručnosti (Education and Skills) a Stálou misiou SR pri OECD v Paríži, následne schválený v koordinačnom výbore pri MZVaEZ dňa 12. apríla 2019.

Cieľom predkladaného projektu bolo zmapovať a vyhodnotiť úroveň schopností pedagogických zamestnancov riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí. Tento pojem je definovaný vo výskume PIAAC ako prienik medzi digitálnou gramotnosťou a všeobecnou schopnosťou riešiť problémy.

Pod metodickým vedením expertného tímu OECD sa spracovali základné deskriptívne analýzy kompetencií pedagogických zamestnancov (základných a stredných škôl) z dát, ktoré sa získali prostredníctvom nástroja Vzdelanie a zručnosti on-line, tzv. PIAAC On-line (nákup potrebných licencií na test sa zabezpečil z prostriedkov Národného projektu „Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých“ v kompetencii NÚCEM-u  mimo tento projekt ) .

Finančné zabezpečenie projektu:

Celkové náklady projektu na rok 2019: 10 001 EUR

Hlavné členenie nákladov:

  • Dobrovoľný príspevok SR do OECD na financovanie spoločných projektov SR a OECD: 7 501 EUR (t. j. náklady OECD na projekt vrátane zabezpečenia analýz z dát  Vzdelanie a zručnosti on-line)
  • Náklady MŠVVaŠ SR na zber dát z testovania a príprava analýzy: 2 500 EUR

Zdroje financovania:

    • MZVaEZ :     7 501 EUR priamo do OECD ako dobrovoľný príspevok SR na spoluprácu s OECD
    • MŠVVaŠ SR: 2 500 EUR

Realizátorom projektu bol Národný ústav certifikovaných meraní  (NÚCEM ). Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR svoj podiel finančného krytia projektu vo výške 2 500,00 EUR presunul v júni 2019 na NÚCEM.

V rámci projektu sa zabezpečilo oslovenie a výber respondentov – učiteľov, ktorým sa pridelili aj kódy potrebné pre samotný test PIAAC online. Súčasne sa pripravil pre účastníkov testovania tzv. doplnkový dotazník, ktorý bol zameraný na vyplnenie dodatočných otázok zameraných na didaktické využitie poznatkov z testovania. Pri spracovaní výstupov a štatistickej analýze odborná pomoc bola poskytnutá Direktorátom OECD pre vzdelávanie a zručnosti, ktorí pripravili podklady pre našu ďalšiu následnú analýzu.

Vyhodnotenie projektu pod názvom Využitie zručností doma, v práci a úrovne gramotností učiteľov ( Prečo je dôležité sledovať ako často učitelia píšu, robia výpočty a využívajú IKT v osobnom A PRACOVNOM živote ? ) je na adrese:

http://www.nucem.sk/dl/4763/Vyu%C5%BEitie%20zru%C4%8Dnost%C3%AD%20a%20gramotnosti%20a%20IKT.pdf

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku