Rodič v systéme duálneho vzdelávania


Manuál – ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2019
 

P. č. Úloha Vykoná Termín
1. Konzultácia rodičov s výchovnými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania rodič september
2. Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania rodič / žiak október
3. Výber príslušného odboru vzdelávania rodič / žiak október - november
4. Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ,
škola
rodič / žiak
január - marec
4.1 Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi rodič január
4.2 Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme rodič / žiak február
4.3 Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ marec
4.4 Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ rodič do 10. 4. 2019
5. Podanie prihlášky na strednú odbornú školu rodič / žiak do 20. 2. 2019 talentové
do 10. 4. 2019 ostatné
6. Prijímacie konanie žiak 15. 3 – 30. 4. 2019 talentové.
13. a 16. 5. 2019 ostatné.
18. 6. 2019 na nenaplnené miesta.
7. Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy rodič / žiak 06. – 09. 2019
8. Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom/zákonným zástupcom rodič / žiak do 15. 9. 2019
9. Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania žiak 2. 9. 2019

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku