Navigácia
Skočiť na obsah

Riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách“

Vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“ je určený pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Prostredníctvom neho si rozšíria vedomosti a zlepšia si svoje kompetencie ako plánovať či budovať vzťahy.

logo VÚDPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Štandardy otvára vo februári 2021 tretie kolo vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“. V rámci neho získavajú zamestnanci škôl nielen najnovšie poznatky z oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, ale aj množstvo podporných nástrojov do každodenného fungovania ako pomoc s online nástrojmi, nápady pre dištančné vzdelávanie či príležitosť budovať vzťahy s rôznymi odborníkmi.

„Toto vzdelávanie bolo pre mňa neuveriteľne obohacujúce. Uvítala by som častejšie podobný spôsob  vzdelávania,“ povedala jedna z účastníčok, učiteľka ZŠ s 11-ročnou praxou zo Žilinského kraja. Pozitívny dojem zo vzdelávania bol aj v Trenčianskom kraji, kde účastníčka vzdelávania, učiteľka MŠ, vyjadrila veľkú vďaku za všetko čo lektori počas dvoch dní pre nich robili. Vyzdvihla najmä ich profesionalitu, odbornú úroveň ako aj celkovú klímu a postoj v skupine účastníkov. 

„Vďaka tomuto vzdelávaniu môžu riaditeľky a riaditelia získať kompetentného zamestnanca, ktorý dokáže sprevádzať žiaka v kariérovej výchove od nástupu do školy až po jej absolvovanie, reagovať na zmeny na trhu práce, aktívne vytvárať komunitu a zapájať jej členov do diania v škole, napríklad priamou účasťou rodičov, starých rodičov, zamestnávateľov a bývalých žiakov do edukačného procesu. Dané vzdelávanie odporúčam absolvovať aj kolegom riaditeľom,“ objasnila riaditeľka základnej školy v Žiline Janka Kamenská Halečková.

Marta Haneli, riaditeľka materskej školy zo Žiliny, si myslí, že riaditelia škôl by mali motivovať svojich zamestnancov k prihláseniu sa do tohto vzdelávacieho programu. Pomocou neho si rozvinú schopnosť komunikovať pozitívne, pokojne a odborne zároveň a môžu byť vďaka tomu príkladom nie len pre kolegov a žiakov, ale aj širšie okolie.

Zážitkové vzdelávanie sa aktuálne koná online

Z dôvodu protipandemických opatrení aktuálne lektori vzdelávajú online formou. „Hoci bolo vzdelávanie realizované online, bolo podnetné, plné aktivít a praktických činností,“ prezradila pani Kamenská Halečková a dodala, že kľúčové informácie boli sprostredkované prednáškami, diskusiami, prácou v skupine a ďalšími inovatívnymi formami v oblasti digitálnej komunikácie. „Oceňujem profesionalitu lektorov v dištančnom vzdelávaní ich trpezlivosť s nami pri tejto novej forme odovzdávania vedomostí,“ dodala pani Haneli.

Zručnosti nápomocné pre dištančné vzdelávanie

V rámci vzdelávania získate príležitosť rozvíjať si zručnosti užitočné pre aktuálnu pandemickú situáciu. Zistíte, ako si zostaviť svoj program (vyučovaciu hodinu) zmysluplne tak, aby ste žiakov nepreťažili, ale aby ste z hodiny vyťažili maximum. Nadobudnete užitočné zručnosti v používaní rôznych aplikácií, spoznáte zaujímavé online aktivity pre prácu s deťmi, ktoré sú zamerané na rozvoj ich schopnosti spolupracovať, komunikovať, pracovať s emóciami a obrazmi. Dozviete sa tiež (a na vlastnej koži si vyskúšate), ako napĺňať potenciál svojich žiakov a získate nové poznatky o meniacom sa trhu práce a jeho potrebách.

Dôležitosť témy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v dnešnom svete

Kariérová výchova sa odohráva všade okolo nás, je to prirodzený proces, prechádza od pocitov k poznaniu a dokáže formovať osobnosť dieťaťa a jeho postoje k vlastnej životnej ceste už od skorého veku. Ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži spoločne učiteľom a aj žiakom či už „počas vyučovania alebo aj cez prestávku“.

Organizátori tohto projektu sú tiež presvedčení, že ak chceme skutočne pripraviť mladých ľudí pre 21. storočie, neodmysliteľne k tomu patrí práca so silnými a slabými stránkam. „Rozvoj zručností v oblasti kariérovej výchovy nám prinesie odborníkov, ktorí budú schopní nasmerovať každé dieťa na cestu, ktorá mu prinesie radosť z práce. Odborníkov, ktorí ho dokážu viesť k tomu, aby raz robilo prácu, kde využíva svoje silné stránky a ktorá prináša úžitok nie len jemu, ale aj ostatným. Keď toto bude realitou, môžeme na Slovensku hovoriť o dobrej praxi,“ napísala pani Haneli.

Vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“ je hradený prostredníctvom národného projektu „Štandardy” a realizuje sa v rozsahu 50 hodín.

Čo ďalšie vďaka vzdelávaniu získate?

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3% príplatok profesijného rozvoja
  • možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické a kreatívne nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným životom svojich žiakov
  • príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva a výchovy
  • okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov

Určené je pre samostatných pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných školách, gymnáziách v kategóriách: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (podkategórie učiteľa: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy vo všetkých špecializovaných kariérových pozíciách).

Prihlasovací formulár, viac informácii, ako aj dátumy seminárov, ktoré sa odohrávajú v každom kraji, nájdete na: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-poradenstve-v-skolach/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky