Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk sa zúčasntíl na medzinárodnej vedeckej konferencii „Psychológia inkluzívnej školy“

22.10.2019

     Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Podujatie sa konalo dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave.
     Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty, v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.
     Príspevky odborníkov z PEVŠ v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v sekcii Psychológia školy boli zamerané na imidž školy ako nástroj marketingovej komunikácie, na prispôsobenie podmienok manažmentu zmeny v organizáciách, aby sa dokázali vysporiadať s novým európskym trendom inklúzie, na dôležitosť sebaposudzovania zručností pre kariéru u študentov gymnázia, ako aj na vnímanie prejavov šikany a vlastnej kompetencie zasiahnuť proti takýmto prejavom v školskom veku.
     Silné tematické i odborné zastúpenie mala problematika sociálno-emocionálneho zdravia žiaka vo vzťahu k úrovni depresie a tiež vo vzťahu k začleneniu v školskom kolektíve, prosociálnemu správaniu a osobnosti žiaka. Učitelia zo Športovej akadémie Mateja Tótha poukázali vo svojej prednáške, podobne ako zástupkyňa Občianskeho združenia my JUMP.sk na pozitíva športu pre všestranný rozvoj dieťaťa.
     V druhej sekcii medzinárodnej vedeckej konferencie Psychológia inkluzívnej školy zazneli skúsenosti a odborné rady pedagógov z Univerzity Komenského v Bratislave, PEVŠ v Bratislave a Západočeskej univerzity v Plzni. Nechýbala téma vplyvu emočnej inteligencie intaktných adolescentov na aktivity adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v inkluzívnom prostredí, analýza sociálnej atmosféry v inkluzívnej triede, skúsenosti z pôsobenia školského psychológa v procese inklúzie alebo postoj  rodičov k školám s inkluzívnym vzdelávaním.
     „Takéto konferencie sú veľmi dôležité pre rozvoj poznania a porovnávanie skúseností odborníkov na danú problematiku v záujme čo najdôslednejšie pripraviť podmienky pre možnosť vzdelávania detí v inkluzívnej škole. To sa však nezaobíde bez možnosti pružnejšie a dynamickejšie reagovať a aplikovať inovatívne prístupy a metódy vo vyučovaní, ktoré smerujú ku konkrétnym potrebám dieťaťa v konkrétnej škole. V tomto prípade má nezastupiteľné miesto Štátny pedagogický ústav, konkrétne výskumní a vývojoví zamestnanci Oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu, ktorí okrem iného pripravujú vzdelávacie programy pre všetky druhy zdravotného znevýhodnenia detí,“ vyzdvihol zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku