Navigácia

Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

     Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na včerajšom 8. zasadnutí  monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v Bratislave predložilo a následne schválilo návrh na zmenu operačného programu, ktorý ovplyvní čerpanie eurofondov na oblasť inovácií ešte v tomto roku.
     Táto zmena je iniciovaná za účelom úpravy vybraných parametrov s cieľom vytvorenia podmienok na efektívnejšie poskytovanie podpory niektorým cieľovým skupinám. Návrh obsahuje úpravy OP VaI v 10 prvkoch, ktoré sa týkajú popisu aktivít, kategórií intervencií, doplnenia kategórií oprávnených žiadateľov, ukazovateľov výstupu a výsledku.
     Významnou novinkou je vytvorenie možnosti pre výskumné organizácie zapojiť sa aj do výziev, ktoré v tomto OP vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom partnerských projektov. O tieto financie sa tak budú môcť uchádzať už aj univerzity či Slovenská akadémia vied. Výzvy MH SR budú vypísané v decembri 2017.
     Finančné prostriedky OP VaI už budú poskytované na základe nových podmienok, ktoré boli zadefinované aj v súlade s výsledkami kontroly NKÚ a jeho odporúčaniami.  
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová spolu s Výskumnou agentúrou (VA) a sekciou štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR od svojho nástupu do funkcie robí konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zabezpečenia čo najrýchlejšieho čerpania eurofondov. Výsledkom tohto úsilia sú nasledovné zmeny v troch oblastiach.

     Oblasť č. 1: Zamedzenie nedostatočne podrobných a jednoznačných inštrukcií pre hodnotiteľov v rámci príručky pre hodnotiteľov – ktoré dávajú priestor na istú mieru subjektívneho pohľadu hodnotiteľa na jednotlivé hodnotiace kritériá.
o   Pripravované opatrenia zo strany MŠVVaŠ SR a VA, ktoré vylúčia možnosť subjektívneho prístupu zo strany odborných hodnotiteľov, a to najmä nasledovné:
- vypracovanie novej príručky pre odborných hodnotiteľov,
- výrazne sprísnenie kvalitatívnych požiadaviek pre odborných hodnotiteľov,
- využívanie panelov odborných hodnotiteľov,
- 1 projekt bude hodnotiť viac hodnotiteľov – 3, resp. 5, ktorí budú musieť dospieť k spoločnému hodnotiacemu hárku, čo vylúči subjektívny pohľad individuálneho hodnotiteľa,
- spoločný hodnotiaci hárok bude zverejňovaný,
- na systéme hodnotenia projektov v rámci vyššie uvedených zásad bude pracovať odborná pracovná skupina, do ktorej bude prizvaný aj zástupca Transparency International Slovensko.
 
     Oblasť č. 2: Zamedzenie nedostatočne podrobne stanoveného spôsobu kontroly doterajších skúsenosti pri realizovaní výskumu na úrovni kritérií oprávnenosti.
 
o   Pripravované opatrenia zo strany MŠVVaŠ SR a VA:
- stanovenie prísnejších a podrobnejších podmienok na úrovni oprávnenosti podnikateľských, ale aj nepodnikateľských subjektov týkajúcich sa doterajších skúsenosti v oblasti realizácie výskumu, ako aj nových postupov pre overenie a kontrolu týchto skutočností,
- konkrétne sa bude zrejme využívať § 26a) zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorý upravuje hodnotenie spôsobilosti realizovať výskum a vývoj vo všetkých typoch inštitúcií.
 
     Oblasť č. 3: Zamedzenie chýb pri tvorbe databázy odborných hodnotiteľov pri ich zaraďovaní do databázy a zamedzenie chýb pri tvorbe zoznamu hodnotiteľov pre hodnotenie predložených projektov.
 
o   Pripravované opatrenia zo strany MŠVVaŠ SR a VA:
- vytvorenie úplne novej databázy odborných hodnotiteľov
    - posilnenie kritéria praxe v hodnotenej oblasti,
    - príslušné vzdelanie a expertnosť dokladovaná cez odborné publikácie,
    - riešené výskumné projekty,
   - realizovaná dôsledná kontrola údajov a až následne, keď splní všetky minimálne požiadavky, bude experta možné zaradiť do databázy,
- na hodnotení projektov budú participovať aj zahraniční experti,
- zoznam expertov zaradených do databázy bude zverejňovaný v systéme ITMS,
- projekty na hodnotenie budú hodnotiteľov priraďované automatizovane prostredníctvom ITMS systému.
 
     Ministerka školstva Martina Lubyová iniciovala rokovanie Rady Výskumnej agentúry, ktorej členovia sa budú zaoberať všetkými plánovanými opatreniami v priebehu decembra.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky