Rezort školstva zverejnil vyzvanie pre národný projekt „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji“

  • Foto: TASR
  • Dátum: 02.07.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 2. júla 2021 vyzvanie pre národný projekt „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ s alokáciou 6,27 mil. EUR. Projekt podporíme z prioritnej osi 8 operačného programu z prostriedkov REACT EÚ vyčlenených na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Prijímateľom národného projektu bude Banskobystrický samosprávny kraj.

ilustračná foto

Cieľom národného projektu je vytvoriť̌ na území́ Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom odpilotovania inovačných procesov moderný, dostupný́ a flexibilný́ regionálny vzdelávací́ priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s dôrazom na identifikované a očakávané budúce potreby regionálneho a miestneho trhu práce  prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov. Na stredných odborných školách sa podporí inovácia školských vzdelávacích programov, formy vzdelávania reflektujúce na aktuálne potreby trhu práce, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a zároveň sa zlepší dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov, vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a zo znevýhodnených skupín.

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up regions“, iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky na podporu dobiehajúcich regiónov. Rezort školstva už v rámci tejto iniciatívy realizuje od augusta 2020 projekt v Prešovskom samosprávnom kraji.

Vyzvanie spolu s prílohami je zverejnené na webovom sídle www.minedu.sk. Konkrétne na: https://www.minedu.sk/02072021-vyzvanie-oplz-po82021np811-01-pre-narodny-projekt-s-nazvom-posilnenie-regionalneho-riadenia-v-oblasti-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-smerom-k-zlepseniu-kvality-atraktivity-a-vyssej-orientacii-na-trh-prace-v-banskobystrickom-kraji-/

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku