Rezort školstva začal s upratovaním financovania problémových projektov pre vedu a vývoj

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 18.12.2020

Nové vedenie ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa muselo vysporiadať s viacerými problémovými oblasťami po predchádzajúcich vládach. Jednou z výziev boli aj problémové projekty, ktorým boli priznané stimuly na výskum a vývoj.

štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Po ich prehodnotení sa zruší šesť stimulov. Informoval o tom štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis spolu s nezávislými pozorovateľmi z oponentských komisií. Za nadáciu Zastavme korupciu sa tlačovej konferencie zúčastnila Zuzana Petková a Martin Suchý a z nezávislej iniciatívy Veda chce žiť Imrich Barák.

Ministerstvo po predchádzajúcom vedení školstva získalo zodpovednosť za 26 prebiehajúcich projektov, ktorým boli priznané stimuly na riešenie projektov výskumu a vývoja. Projektmi  sa zaoberala odborná komisia a hodnotila ich vecnú stránku.

Oponentské komisie boli zložené z predsedu, tajomníka, troch zamestnancov MŠVVaŠ SR, troch odborných expertov, ktorí vypracovali tri odborné posudky a prizvaní boli aj nezávislí pozorovatelia z iniciatív ako sú Zastavme korupciu, Veda chce žiť či Žijem vedu. Hodnotenia sa zúčastnilo 11 zamestnancov rezortu školstva a 119 externých členov komisií.

Zhodnotili celkovo 21 projektov z 26, pretože päť sa ukončilo ešte vlani. Z celkového počtu posudzovaných prešlo 14 projektov oponentúrou s rozhodnutím, že ich financovanie formou stimulu môže pokračovať. Jeden projekt bol schválený na pokračovanie, no za podmienky vykonania dodatočnej finančnej kontroly, pretože problémom nebola vecná podstata projektu, ale jeho hospodárnosť. V prípade ďalších šiestich projektov bolo ďalšie financovanie zamietnuté, pričom v troch z nich bola konštatovaná nedostatočná úroveň kvality vedeckých výsledkov a u ďalších troch zlyhala aj hospodárnosť nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami.

Výsledky oponentúr už boli zaslané žiadateľom a v priebehu januára budú zverejnené výsledky celkového financovania.

„Naším cieľom je vrátiť oblasti vedy a výskumu transparetnosť. Preto chceme navrhnúť zrušenie celého zákona o stimuloch a do novely zákona o organizácii štátnej podpory vedy a výskumu zakomponovať nový mechanizmus,“ ozrejmil štátny tajomník Ľudovít Paulis.  Ďalšie výzvy na stimuly rezort školstva preto vyhlasovať nebude.

Ministerstvo školstva bude všetky schválené projekty naďalej sledovať. Podliehajú totiž päťročnému monitorovaciemu obdobiu. „Na základe skúseností s oponentúrami budeme sledovať, či nedochádza k nejakým ďalším pochybeniam a na základe toho budeme vyhodnocovať prideľovanie financií,“ dodal Paulis.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku