Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

26.07.2019

     Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov určenú vysokým školám „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.
    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“. Táto výzva je zameraná na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Výzva je určená pre verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Prostredníctvom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu sa môžu vysoké školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže.  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. eur (z toho 13,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur pre viac rozvinutý región). Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 500 000 eur. Aktivity projektu sa musia realizovať minimálne 18 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.
     Vysoké školy môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 30. septembra 2019, kedy je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola. Viac informácií o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ a o ďalších hodnotiacich kolách nájdete na webovom sídle ministerstva školstva.
     K výzve sa uskutoční informačný seminár 5. augusta 2019 (pondelok) o 13:00 hod vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku