Rezort školstva pripravil usmernenia pre ZŠ a SŠ k tretej hodine telesnej výchovy od školského roku 2023/2024

Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 3 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Čo sa týka stredných škôl (okrem tanečných, hudobných a dramatických konzervatórií), tie splnia najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 2 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní TaŠV.

Tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniela Bútoru a ďalší hostia

Podľa schválených rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu je ustanovená najnižšia hodinová dotácia telesnej a športovej výchovy pre žiakov základných škôl priemerne najmenej 2 vyučovacie hodiny v každom ročníku. Ak má škola vhodné podmienky, na telesnú výchovu môže nad rámec hodinovej dotácie využiť disponibilné (voliteľné) hodiny, napríklad formou výletov, exkurzií či športových výcvikov. Vhodným doplnkom sú aj mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.

Stredné školy postupujú podľa schválených rámcových učebných plánov štátnych vzdelávacích programov príslušných študijných odborov a učebných odborov. Počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy na žiaka aj nad rámec je možné navýšiť napríklad kurzom pohybových aktivít v prírode. Vhodným doplnkom je aj samostatné praktické vyučovanie v dielni, na pracovisku zamestnávateľa, alebo na pracovisku praktického vyučovania, alebo mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.  

Bližšie informácie nájdete na našom webe tu: Usmernenie pre základné školy a stredné školy na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy od školského roka 2023/2024


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky