Rezort školstva pripravil opatrenia k podpore štúdia logopédie

Logopedické ťažkosti detí a žiakov sú jednou z najčastejších príčin odkladu školskej dochádzky. V rámci rezortu školstva preto štátna tajomníčka Svetlana Síthová a štátny tajomník Ľudovít Paulis spájajú sily na podporu štúdia logopédie.

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie a Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Potreba podpory tohto študijného odboru nevychádza len z množstva logopedických ťažkostí u detí pred nástupom do škôl, ale aj z nedostatku kvalifikovaných odborníkov, ktorí poskytujú odbornú logopedickú starostlivosť v školách a školských zariadeniach. Na rezorte školstva preto vznikla pracovná skupina pod vedením štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej a štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo, Ľudovítom Paulisom. Spolu so zástupcami Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (prorektorkou Zuzanou Kovačičovou, dekankou Editou Partovou a garantom programu logopédie, Zsoltom Cséfalvayom) pripravili konkrétne kroky podpory štúdia logopédie na univerzite. „Prvým krokom bude navýšenie počtu študentov v študijnom odbore z aktuálnych 20 na 30. Títo študenti prechádzajú prísnym kvalitatívnym výberom, keďže sa ich v priemere na odbor logopédie hlási každý rok až 150. Okrem toho tvorí štvrtinu ich štúdia prax a teda pri ukončení štúdia majú už množstvo skúseností priamo z terénu,“ približuje Paulis.

„Podpora logopédie vo vysokoškolskom prostredí nie je jediným dôkazom, že na rezorte školstva aktívne pracujeme na odstraňovaní prekážok vo vzdelávaní. Zameriavame sa na všetky deti bez rozdielu, vrátane tých s ťažkosťami v komunikácii. Jednou z účinných foriem podpory sú prípravné ročníky. Tie sú súčasťou novely zákona číslo 245, ktorá bola schválená vlani na jeseň. Okrem toho pripravujeme ďalšie kroky k tomu, aby každé dieťa malo rovnaký prístup k plnohodnotnému vzdelávaniu,“ uzavrela štátna tajomníčka Síthová.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky