Rezort školstva pridal ďalšie hodnotiace kolá výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ

     Školy budú mať viacero príležitostí požiadať o príspevok z dopytovo orientovanej výzvu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Tú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začiatkom júna s alokáciou 15 miliónov eur ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje a prvé hodnotiace kolo bolo uzavreté tento týždeň.
    Výzva je stále otvorená, a keďže už teraz evidujeme v systéme ďalšie rozpracované žiadosti, ministerstvo prehodnotilo termíny uzávierky ďalšieho kola, ktoré bolo pôvodne naplánované na 24. a 25. septembra (osobitne pre Bratislavský kraj a ostatné regióny SR). V rámci snahy o čo najústretovejší prístup voči žiadateľom preto boli pridané skoršie termíny uzávierky 13. augusta 2018, 13. septembra 2018 a následne októbrový termín 12. 10. 2018. Kolá uzávierky sa už zároveň nebudú deliť na Bratislavský kraj a ostatné kraje, bude iba jeden termín pre všetky kraje SR.
     O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska. Ak škola nemá právnu subjektivitu, žiadateľom je zriaďovateľ. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách.  Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu resp. učebného plánu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zo štátneho rozpočtu) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.
     Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov.
Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Minimálna výška žiadosti o príspevok je 50 000 eur, maximálna 200 000 eur.  
     Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dĺžka je 24 mesiacov. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola dňa 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. V termíne uzávierky bolo predložených 37 žiadostí o NFP.
      Dobrou správou pre žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť podávania žiadostí, teda významne sa znížil rozsah požadovaných potvrdení.
      K výzve sa uskutočnili v priebehu júna aj informačné semináre, v priebehu mesiaca august plánujeme aj ďalšie (v Bratislave 22. 8. 2018 a v Žiline 23. 8. 2018). Informácie o infoseminároch budú zverejnené na stránkach www.minedu.sk a https://ludskezdroje.gov.sk. Môžete nás sledovať aj na Facebooku, ak si pridáte medzi priateľov „Ľudské Zdroje“.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky