Navigácia

Rezort školstva prichádza so stratégiou, ktorá pomôže zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže

Pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je vytváranie bezpečného a zdravého prostredia na školách kľúčové. Rezort preto prináša konkrétne riešenia. Okrem krátkodobých opatrení pristúpi k systémovým zmenám v troch oblastiach – podpora a prevencia duševného zdravia, krízová intervencia a komplexný audit vo financovaní. Ministerstvo zároveň smeruje k zákazu používania mobilov na prvom stupni základných škôl.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker

V rámci pripravenej stratégie sa ministerstvo najskôr zameria na krátkodobé opatrenia v podpore duševného zdravia. V pláne je posilnenie preventívnych aktivít a následné propagovanie ich významu. Príkladom konkrétneho opatrenia je napríklad podpora využívania aplikácie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s názvom Sanity, ktorej cieľom je poskytnúť rozvoj zručností dôležitých pre duševné zdravie, ale aj  podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia. Je dôležité pomôcť nielen zvládať už vzniknuté situácie, ale budovať schopnosti, vďaka ktorým im mládež dokáže predchádzať.  

Súčasťou stratégie je aj prevencia kyberšikany a negatívnych dopadov digitálnych technológií na duševné zdravie a vzťahy. Potrebná je revízia regulácie používania mobilných telefónov. Diskusia na túto tému aktuálne prebieha v rámci odborných skupín. Od roku 2022 je ich používanie na individuálnom rozhodnutí školy. „Ukazuje sa, že používaieí mobilných telefónov v rámci tried a vyučovania zhoršuje pozornosť žiakov. Na jednej strane si uvedomujeme, že využívanie moderných technológií je nevyhnutné pre rozvoj a pre podporu vzdelávania, ale z dát tých krajín, ktoré využívajú technológie vo veľkom, sa ukazuje, že na konci dňa majú horšie výsledky vo vzdelávaní, ak je intenzita používania digitálnych technológií príliš veľká,“ povedal minister Drucker.

„Smerujeme k tomu, že chceme opätovne zaviesť zákaz používania mobilných telefónov na prvom stupni základných škôl. Nebude to politické, ale odborné rozhodnutie. Na odporúčaniach pracuje skupina zhruba dvadsiatich odborníkov a akademikov z externého prostredia. Do konca marca by sme mali návrh usmernenia, ktoré bude mať pravdepodobne podobu vyhlášky ministerstva o tom, ako využívať mobilné telefóny na školách,“ pokračoval minister Drucker.

Pre lepšiu cielenú podporu a pomoc je kľúčový zber dát. Systematické dáta, ktoré by poskytovali komplexný obraz o stave duševného zdravia žiakov a študentov, nám však chýbajú. Vďaka pripravovanému národnému projektu „Dáta o duševnom zdraví“, a teda zavedením systematického a dlhodobého monitorovania duševného zdravia, získame pravidelne vydávanú Národnú správu o obraze duševného zdravia, analýzy  a čiastkové správy, ktoré vzniknú z už existujúcich dát so zameraním na regionálny a lokálny rozmer. Výskum by sa mal týkať všetkých vekových skupín od 3 do 26 rokov.

Systémové zmeny v podpore duševného zdravia sa budú niesť v troch základných okruhoch. Dôležité je preto sústrediť sa na predchádzanie aktuálnych problémov, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok, či poruchy príjmu potravy. Prvým je teda podpora prostredníctvom posilnenia prevencie pre deti a učiteľov aj spolupráca s rodičmi v rámci komunity. Medzi plánované aktivity zamerané na deti patrí napríklad posilnenie preventívnych aktivít v procese vyučovania ako nástroj budovania bezpečného prostredia v školách.

Podporu by deti mali dostávať naprieč celým systémom školstva  -  od tried cez zariadenia poradenstva a prevencie až po špeciálne výchovné zariadenia a centrá pre deti a rodiny.

Národný projekt „Duševné zdravie a prevencia“ už tento rok vytvorí a zverejní prvú databázu overených preventívnych programov na Slovensku, ktorú bude kontinuálne dopĺňať. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie už tento rok spúšťa vzdelávanie s názvom „sociálno-psychologický výcvik“ pre 720 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní napríklad na riešenia potrieb detí komplexne v oblastiach ako emocionálna inteligencia či wellbeing.

V roku 2025 bude spustené vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností triednych učiteľov a školských podporných tímov v oblastiach univerzálnej prevencie ako budovanie pozitívnej klímy a bezpečného prostredia v triedach, podpora zdravých vzťahov, spolupráce a riešenia konfliktov v triede. Vzdelávanie nesie názov „rozvoj skupinových zručností“. Vzdelaných bude 80 odborných zamestnancov z centier poradenstva a prevencie, ktorí budú následne môcť dlhodobo a udržateľne v týchto oblastiach vzdelávať učiteľov.

Druhou časťou systémových zmien je krízová intervencia. Už tento rok bude 240 vedúcich zametnancov škôl vzdelávaných v postupe v krízovej intervencie.

Treťou zložkou systémových zmien je poriadok vo financovaní, ktorý je zásadným prvkom. Ministerstvo preto plánuje komplexný audit a analýzu existujúcich finančných nástrojov, ktoré smerujú do oblasti podpory duševného zdravia a bezpečnosti v školách.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky