Rezort školstva plánuje uzavrieť dopytovo-orientovanú výzvu na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania

  • Foto: TASR
  • Dátum: 22.11.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje uzavrelo 4. hodnotiacim kolom prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, kód OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

ilustračná foto

Dopytovo-orientovaná výzva bola vyhlásená dňa 31.05.2021 s alokáciou 7 mil. eur (EÚ zdroj).

Cieľom výzvy bolo prostredníctvom implementácie projektov umožniť verejným, štátnym, aj súkromným vysokým školám z celého Slovenska zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory ich vnútorných systémov zabezpečovania kvality v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy môžu realizovať svoje projekty do 30. 06. 2023, pričom oprávnenosť výdavkov bola umožnená už od 01. 01. 2021.

Rezort školstva pozitívne hodnotí vysoký záujem o túto výzvu, v rámci 4 hodnotiacich kôl výzvy sa do nej zapojilo až 82 % vysokých škôl, z toho 20 verejných, 2 štátne a 6 súkromných vysokých škôl. Vysoké školy predložili projekty v celkovej výške takmer 6 miliónov eur. V účinnosti je už desať zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 2 538 432,08 eur. Schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pred podpisom zmluvy je 5, zvyšné projekty prejdú procesom administratívneho overenia a odborného hodnotenia.

Z dôvodu uľahčenia prípravy projektov zorganizoval rezort školstva online informačný seminár, pre potenciálnych žiadateľov pripravil metodické pomôcky pre vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zároveň zverejnil odpovede na často kladené otázky.

Uzavretím 4. hodnotiaceho kola dňa 29.10. 2021 rezort školstva ukončil prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a k 05. 12. 2021 plánuje predmetnú výzvu uzavrieť.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku