Navigácia

Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej republike“ v Bratislave.
     Konferencia sa konala v súvislosti s prijatím Priraďovacej správy Slovenského kvalifikačného rámca voči Európskemu kvalifikačnému rámcu na európskej i národnej úrovni. Slovensko sa stalo v poradí 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu (EKR).
      Poradná skupina Európskej komisie pre EKR akceptovala zavedené procesy v Slovenskej republike pri implementácii Slovenského kvalifikačného rámca ako jasné, transparentné a dôveryhodné pre ostatné členské štáty EÚ a 4. októbra 2017 priraďovaciu správu prijala. Rezort školstva tak splnil hlavný predpoklad zabezpečenia základného nástroja celoživotného vzdelávania. 
     V nadväznosti na akceptáciu správy Slovensko podnikne ďalšie kroky v oblasti kvalifikácií, najmä prepojenie národnej databázy kvalifikácií s európskou databázou ESCO a európskym portálom Learning Opportunities and Qualifications a označenie úrovne SKKR v popise kvalifikácií zverejnených a dostupných v SR. Do konca roka 2018 tiež zavedie označenie úrovne SKKR na slovenských dokladoch o vzdelaní.
     Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR sa zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť Národnej sústavy kvalifikácií a jej zrkadlovo efektívnu spoluprácu s Národnou sústavou povolaní.
     Na podujatí súčasne štátni tajomníci rezortu školstva a rezortu práce Oľga Nachtmannová a Branislav Ondruš deklarovali ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti kvalifikácií.Obaja potvrdili význam vzájomnej spolupráce najmä v kontexte aktuálnej výzvy – vplyvu štvrtej priemyselnej revolúcie a s ňou súvisiaceho technologického pokroku vo všetkých odvetviach hospodárstva a motivácie priemyslu na zručnosti, aplikácie nových technológií a procesov s cieľom vzdelávania pracovnej sily a na aktuálne trendy v oblasti celoživotného vzdelávania.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová pripomenula, že dnešné prijatie SKKR a NSK je výsledkom niekoľkoročnej intenzívnej práce mnohých ľudí. „Viem, že sa za týmito nástrojmi skrýva obrovský kus práce, na ktorom sa podieľali sektorové rady, desiatky zamestnávateľov, vzdelávateľov a tiež naši zahraniční partneri. Dovoľte mi preto, aby som im zároveň v mene ministerky rezortu poďakovala a pripomenula, že dnes stojíme len na začiatku. Pred nami je rovnako veľká, ak nie väčšia cesta, no najväčšie úskalia už máme za sebou“.
     Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš sa poďakoval ministerstvu školstva za spoluprácu a uviedol: „Sme na prahu 4. priemyselnej revolúcie. Budúcnosť nášho hospodárstva je v aplikácii nových technológií a na to potrebujeme kvalifikované ľudské zdroje. Krokom k dosiahnutiu tohto stavu je aj dnešné podujatie,“ konštatoval.
     Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Koen Nomdenocenil, že aj Slovenská republika sa pripojila k Európskemu kvalifikačnému rámcu. „Sme radi, že úsilie našich slovenských partnerov sa podarilo doviesť do úspešného konca. Týmto krokom sa zjednoduší akceptácia dosiahnutej kvalifikácie a odstránia sa ďalšie prekážky vo voľnom pohybe pracovných síl na európskom trhu práce,“ uviedol. Vo svojom vystúpení taktiež predstavil Program nových zručnosti pre Európu a priblížil výzvy, ktorým Európa čelí v oblasti celoživotného vzdelávania, medzi ktoré patrí napr. 70 miliónov digitálne negramotných ľudí.
 
     Národná sústava kvalifikácií zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich získavania – prostredníctvom formálneho vzdelávania v škole, neformálneho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania i informálneho vzdelávania napríklad v súvislosti so záľubami vo voľnom čase. Tým predstavuje významný podnet pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov, keďže si budú môcť zvýšiť svoju kvalifikáciu aj inak ako v škole.
     Slovenský kvalifikačný rámec predstavuje nástroj, ktorý umožní zamestnancom ľahšie sa uplatniť so svojou kvalifikáciou na európskom trhu práce. Umožní im adekvátne sa zaradiť v rámci požadovaných kvalifikácií v tom - ktorom členskom štáte EÚ, keďže základom pre všetky krajiny je spoločný Európsky kvalifikačný rámec. V minulosti dochádzalo k problémom, keďže kvalifikácia získaná v jednej krajine často vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia na rovnakú pozíciu v inej krajine. Vznikala tak bariéra pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily za hranicami.
     Slovenský kvalifikačný rámec má osem úrovní, pričom na každej z nich popisuje požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnanca. Týchto osem úrovní je potom previazaných s jednotlivými kvalifikáciami z Národnej sústavy kvalifikácií.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky