Rezort školstva bude klásť väčší dôraz na vyučovanie finančnej gramotnosti

  • Dátum: 12.06.2015
     Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania s dôrazom na nové programové obdobie bola cieľom pracovného stretnutia medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť.
     Rokovanie sa uskutočnilo za účasti štátnej tajomníčky rezortu školstva Romany Kanovskej, ktorá poukázala na dôležitosť tejto témy vo výchovno-vzdelávacom procese, nakoľko je prítomná vo všetkých stupňoch vzdelávania, dominuje v mnohých oblastiach a ovplyvňuje zadania viacerých projektov. Ako povedala: „Považujem za dôležité politiku a smerovanie vyučovania finančnej gramotnosti riadiť systémovo s cieľom dostať našich žiakov na takú úroveň, akú si vyžaduje súčasná doba."
     Pracovná skupina zostavená zo zástupcov ministerstva školstva, financií, hospodárstva, úradu vlády SR, priamo riadených organizácií rezortu školstva, Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie či Finančnej správy SR a Slovenskej asociácie poisťovní sa zhodla na potrebe zintenzívniť predovšetkým vzdelávanie  učiteľov, ktorí sú kľúčovým prvkom v tomto procese. Realizovať by sa malo nielen cez formálne vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl, ale aj kontinuálne (ďalšie) vzdelávanie, a taktiež pregraduálne vzdelávanie budúcich učiteľov na vysokých školách. V tejto súvislosti zaznela požiadavka vytvoriť priestor na spoluprácu s odborníkmi z terénu, ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Práve zámer prepojiť teóriu s praxou a zabezpečiť dostatok expertov by mal byť zohľadnený pri príprave projektov v budúcom programovom období.   
     Podpora vzdelávania učiteľov na základných a stredných školách v tejto oblasti bola zároveň zadefinovaná ako jeden z cieľov Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku. Realizovať sa bude v prípade poskytnutej dotácie z ministerstva financií cez výzvu na realizáciu rozvojových projektov, kde riešiteľmi budú samotné školy. Rezort financií taktiež odporučil doplniť Národný štandard finančnej gramotnosti o novú oblasť daňovej disciplíny, aby žiaci a študenti už počas vzdelávania v škole získavali praktické informácie o tom, do ktorých oblasti budú nasmerované ich daňové odvody poskytnuté štátu či obci.
     O svojich konkrétnych krokoch v oblasti vzdelávania učiteľov informovali na stretnutí aj zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie, Národnej banky Slovenska či Finančnej správy SR, ktorí organizujú pre učiteľov a školy semináre, príp. poskytujú odborné publikácie. Učiteľom by mali pomôcť aj ďalšie učebné materiály, ktoré budú voľne dostupné na internetových stránkach ministerstva.
     Rovnako na prácu koordinátorov na školách bola zameraná kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie v tomto roku, pričom na tému finančnej gramotnosti, konkrétne jej aplikáciu vo vyučovaní, sa sústredí jej činnosť aj v nasledujúcom školskom roku.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku