Regionálne konferencie k OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj

02.01.2008

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľujú pozvať na regionálne konferencie s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“.

Cieľom konferencií je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 priamo v regiónoch Slovenska. Na konferenciách budú predstavené aj Regionálne informačné kancelárie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorých činnosť oficiálne začne dňom konania konferencie v príslušnom samosprávnom kraji.

V rámci regionálnych konferencií budú prezentované aj skúsenosti zo skráteného programového obdobia 2004 – 2006 so zameraním na prezentáciu súčasného stavu vo vývoji čerpania finančných prostriedkov.

Úvodná konferencia v Žiline sa bude konať aj za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na niektorej z organizovaných konferencií, vyplňte prosím prihlášku (na stiahnutie v prílohe) a odošlite ju, podľa možností čo najskôr na e-mailovú adresu pridelenú príslušnej konferencii podľa miesta jej konania:

18. 1. 2008 - Žilina
Budova Žilinskej univerzity v Žiline
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciazilina@asfeu.sk

21. 1. 2008 - Trenčín
Budova Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciatrencin@asfeu.sk

22. 1. 2008 - Prešov
Budova Vysokoškolského internátu Prešovskej univerzity v Prešove
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciapresov@asfeu.sk

23. 1. 2008 - Košice
Budova Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Akceptácia prihlášok do: 10.01.2008
E-mail: konferenciakosice@asfeu.sk

24. 1. 2008 - Zvolen
Budova Technickej univerzity vo Zvolene
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferenciazvolen@asfeu.sk

25. 1. 2008 - Nitra
Budova Študentského domova A. Bernoláka v Nitre
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferencianitra@asfeu.sk

28. 1. 2008 - Trnava
Budova Materiálovo-technologickej fakulty STU
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferenciatrnava@asfeu.sk

Následne Vám bude elektronicky potvrdená Vaša účasť. Predpokladaný počet pozvaných je limitovaný na 200 - 250 osôb/konferenciu. Účasť na konferenciách je bezplatná. Prípadné ďalšie informácie budú zverejňované internetovej stránke www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku