Navigácia

Regionálna športová infraštruktúra

Základným predpokladom pre vykonávanie športových aktivít je dostupnosť kvalitnej športovej infraštruktúry. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry má za cieľ zvýšiť účasť populácie na športových aktivitách. Prostredníctvom sprístupnenia kvalitnej a modernej infraštruktúry na tréningy a športové súťaže sa dá predpokladať zvýšený záujem o šport a zlepšenie zdravého životného štýlu obyvateľstva, rozvoj komunít a sociálnu inklúziu, neodnímajúc výchovu mládeže a s tým súvisiace činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa preto snaží pre vytvorenie podmienok na komplexnú a kvalitnú ponuku pohybových, športových a iných voľnočasových programov, ktoré sa realizujú za predpokladu trvalo udržateľného modelu financovania a zodpovedajúcej lokálnej športovej infraštruktúry. Pod pojmom regionálna infraštruktúra sa rozumie infraštruktúra pre základnú športovú prípravu, prípravu talentovaných a vrcholových športovcov, amatérske športovanie, infraštruktúra určená na podmienky širokej športovej aj laickej verejnosti a v neposlednom rade aj pre prípravu športových reprezentantov a organizovanie športových podujatí.

V nadväznosti na vyššie uvedené iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zákon o Fonde na podporu športu, ktorý vznikol na základe zákona č. 310/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon. č. 323/2020 Z.z.). Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu. Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Fond poskytuje finančné prostriedky formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu a v neposlednom rade spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti športu.

Činnosť Fondu na podporu športu spočíva aj vo vyhlasovaní výziev za účelom rozvoja, či vybudovania športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých. Doposiaľ boli zverejnené dve výzvy a informácie o prebiehajúcich výzvach sú zverejňované na webovom sídle: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura

Doteraz podporené projekty regionálnej športovej infraštrukútry

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

 

Skočiť na začiatok stránky