Reakcia na nepravdivé a nepresné informácie zverejnené v denníku Sme o zákone o športe

  • Dátum: 16.02.2016
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivé a nepresné informácie, ktoré dňa 1. februára 2016 zverejnil denník Sme v článku „Zákon o športe pomenil pravidlá, veľa problémov nevyriešil“. Tieto informácie sme sa rozhodli zverejniť po tom, čo denník Sme nereagoval na výhrady ministerstva k dezinformáciám, ktoré zverejnil, pretože nám záleží na tom, aby verejnosť bola o novom zákone pravdivo informovaná.
     Autorka totiž vo svojom príspevku uviedla, že: „Noví odborníci by mali byť už automaticky zamestnancami.“ Toto tvrdenie je v zásadnom rozpore s úplne jednoznačným znením § 6 ods. 3 zákona o športe, ktoré ustanovuje, že športový odborník vykonáva činnosť primárne ako SZČO (zákon tu pre nich vytvoril úplne novú skupinu SZČO aj s osobitným vyjadrením v § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov), ak jeho činnosť nemá znaky závislej práce alebo ak sa so športovou organizáciou nedohodol inak. Toto ustanovenie nevzala autorka článku do úvahy, čím nezodpovedne dezinformovala športovú obec, osobitne skupinu športových odborníkov, ako aj športové organizácie, pre ktoré vykonávajú činnosť športového odborníka.
     Nepravdivým je taktiež jej tvrdenie, že: „Schéma dotácií pre jednotlivé športy je nejasná aj po schválení zákona. Práve vyriešiť financovanie bol pritom jeden z hlavných cieľov jeho tvorcov.“ Pravdou je, že schéma „dotácií“ sa vôbec nezmenila, ostala zachovaná ako v pôvodnom zákone a podľa tých istých pravidiel. Čo je však nové, je „príspevok uznanému športu“ a „príspevok na národný športový projekt” (viď § 77 ods. 2 zákona o športe), pričom tieto inštitúty zabezpečia, že až 92,5 % prostriedkov vynakladaných na šport z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva bude rozdelených automaticky podľa zákonom ustanovených pravidiel, a nie na základe posudzovania žiadostí o prostriedky zo štátneho rozpočtu ministerstvom školstva. Autorka článku vôbec nerozlišuje tieto dva inštitúty financovania športu, ich obsah a ani ich vplyv na financovanie športu.
      Pokiaľ ide o príspevok uznanému športu, ten má jasné pravidlá, rozdeľuje sa podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe zákona, pričom sa predpokladá príprava nariadenia vlády, ktoré bude upravovať metodiku zisťovania parametrov do vzorca.
     V rozpore so skutočnosťou sú aj ďalšie vyjadrenia autorky článku, preto v záujme uvedenia informácií na správnu mieru uvádzame, že na sfunkčnení informačného systému športu sa intenzívne pracuje tak, aby bol naplnený § 104 ods. 1 zákona o športe, podľa ktorého má ministerstvo spustiť register do 30. apríla 2016. Spustenie informačného systému športu, kde budú vedené športové organizácie a športoví odborníci, ktorí môžu byť prijímateľmi príspevku za športový poukaz a vytvorenie platformy na vykazovanie ich uplatnenia a použitia, vrátane kontroly dochádzky detí na športové aktivity, čo bude taktiež obsahom informačného systému športu, je základným predpokladom toho, aby mohol byť spustený systém športových poukazov. 
     Pokiaľ ide o hodnotu poukazu, autorka pracovala s neaktuálnymi informáciami, pretože hodnota poukazu sa v návrhu zákona neuvádzala v žiadnom štádiu legislatívneho procesu. Odhad výdavkov štátneho rozpočtu na športové poukazy bol súčasťou doložky vplyvov k návrhu zákona v čase jeho predloženia do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa predpokladal ako systémový zdroj ich financovania odvod z fondu prevencie zdravotných poisťovní. K tomuto konceptu financovania boli však v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnené zásadné pripomienky.
     Vzhľadom na to, že na prospešnosti zavedenia inštitútu športových poukazov bola odborná i celospoločenská zhoda, v návrhu zákona tento inštitút ostal upravený s tým, že financovanie športových poukazov bude závisieť od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu. Od začiatku prípravy návrhu zákona o športe sa tak v zákone pracovalo iba s inštitútom "športový poukaz", a nie s jeho hodnotou.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku